ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
возмездного надання послуг з моніторингу рухомих об'єктів

Справжній Публічний договір (далі по тексту «Договір») визначає порядок надання послуг з моніторингу рухомих об'єктів і з технічної підтримки обладнання та системи моніторингу рухомих і стаціонарних об'єктів, а також взаємні права, обов'язки і порядок взаємовідносин між ФОП Пучков, іменованим надалі « виконавець »і споживачем послуг, що має назву надалі« Замовник », який прийняв (акцептував) публічну пропозицію (оферту) про укладення цього Договору.

1. ВИЗНАЧЕННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ЦЬОМУ ДОГОВОРІ

1.1. Застосовувані в цьому Договорі терміни та визначення вживаються в такому їх значенні:

Сайт (web-сервер) Виконавця - сайт, розташований в мережі Інтернет за адресою: https://vipgps.org
Послуги з моніторингу рухомих об'єктів (послуги з моніторингу) - послуги з надання інформації про об'єкті з використанням облікового запису, настройка автоматичних завдань, повідомлень, звітів, доробка системи під вимоги Замовника (звіти, геозон, POI), а в передбачених Тарифним планом випадках також в формі повідомлень і (або) звітів за допомогою використання електронних каналів зв'язку (по електронній пошті, в SMS-повідомленнях і т.д.).
Об'єкт, рухливий об'єкт - будь-який об'єкт, в (при, на) якому знаходиться Устаткування.
Устаткування - прилади визначення координат (місця розташування) рухомих об'єктів: GPS-контролери.
Рахунок - обліковий запис Замовника на сайті Виконавця, за допомогою якої Замовнику надається інформація про об'єкті.
Облікові дані - відомості, необхідні для ідентифікації Замовника при вході в обліковий запис (ім'я користувача, пароль).
GPRS - загальний сервіс пакетної радіопередачі (даних).
GSM - глобальний цифровий стандарт мобільного стільникового зв'язку.
Транспортний засіб - дорожній транспортний засіб, що приводиться в рух двигуном (легкові і вантажні автомобілі, автобуси, мотоцикли та ін.);

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець зобов'язується за дорученням Замовника надати наступні Послуги:

2.1.1. послуги з моніторингу рухомих об'єктів відповідно до обраного Замовником Тарифним планом (Тарифними планами) (далі - послуги з моніторингу). Послуги з моніторингу Виконавець надає на базі системи моніторингу транспорту Fayton.

2.1.2. послуги з технічної підтримки устаткування і системи моніторингу рухомих і стаціонарних об'єктів (далі - послуги з технічної підтримки), включаючи:

- консультації по роботі Обладнання;
- консультації по діагностиці Обладнання;
- консультації по монтажу / демонтажу Обладнання;
- консультації по роботі SIM-карти;
- консультації по методам і способам усунення несправностей в роботі Обладнання;
- консультації по роботі системи моніторингу рухомих і стаціонарних об'єктів, а також надання допомоги з усіх питань функціонування програмного забезпечення (далі по тексту - послуги з технічної підтримки).

Виконавець надає послуги з технічної підтримки за допомогою консультацій за запитами Замовника. Порядок надання послуг з технічної підтримки визначається Регламентом надання послуг з технічної підтримки.
2.2. Замовник зобов'язується прийняти Послуги та оплатити їх в порядку і на умовах, визначених цим Договором.
2.3. Виконавець надає Замовнику послуги з моніторингу, проводить реєстрацію Обладнання тільки за наявності у Замовника SIM-карти, необхідної для з'єднання Обладнання з GSM-мережею. Надається через SIM-карту з'єднання повинно підтримувати технологію GPRS.
2.4. Виконавець не забезпечує Замовнику Інтернет-з'єднання для доступу до облікового запису. Замовник самостійно оплачує всі послуги підприємств зв'язку (або будь-який інший організації, що надає аналогічні послуги) і телематичних служб по з'єднанню з сервером / сайтом Виконавця.
2.5. Замовник до укладення Договору ознайомився з системою моніторингу рухомих і стаціонарних об'єктів і переконався, що це саме той програмно-апаратний комплекс, про який йде мова в Договорі, і в подальшому Замовник не матиме до Виконавця будь-яких претензій до функціональних можливостей системи моніторингу рухомих і стаціонарних об'єктів.
2.6. Виконавець має право залучати третіх осіб для виконання своїх зобов'язань за цим Договором, а також використовувати послуги / роботи третіх осіб, які забезпечують можливість надання Послуг, передбачених цим Договором.
2.7. Перелік Послуг, які повинні бути надані в рамках цього Договору, період надання Послуг та інші умови, що визначають порядок надання Послуг, а також інша інформація, яка є суттєвою для надання Послуг, вказуються у вимозі про оплату замовлених Замовником Послуг, що виставляється Виконавцем для оплати Замовником.

3. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Цей Договір є публічним договором (відповідно до ст. 633 ЦК України), відповідно до якого Виконавець бере на себе зобов'язання з надання Послуг щодо невизначеного кола осіб (Замовників), які звернулися за зазначеними Послугами.
3.2. Публікація (розміщення) тексту цього Договору на сайті за наступною адресою: https://vipgps.org/content/offer.html є публічною пропозицією (офертою) Виконавця, адресованим невизначеному колу осіб укласти цей Договір.

3.3. Укладення цього Договору здійснюється шляхом приєднання Замовника до цього Договору, тобто за допомогою прийняття (акцепту) Замовником умов цього Договору в цілому, без будь-яких умов, вилучень і застережень, або вчинення Замовником будь-яких дій, що свідчать про його згоду з умовами цього Договору, в тому числі, але не обмежуючись, напрямок (в тому числі по електронній пошті) заявки на надання послуг, надання гарантійного листа, підписання акту здачі-приймання послуг та ін.

3.4. Фактом прийняття (акцепту) Замовником умов цього Договору є оплата Замовником замовлених ним Послуг в порядку і на умовах, визначених цим Договором.

3.5. Цей Договір, за умови дотримання порядку його акцепту, вважається укладеним в простій письмовій формі.

4. Права та обов'язки сторін

4.1. Виконавець зобов'язується:

4.1.1. приступити до надання Послуг за цим Договором з моменту зарахування на розрахунковий рахунок Виконавця передоплати, передбаченої п. 7.5. справжньої угоди;

4.1.2. створити обліковий запис і реєструвати в облікового запису Устаткування Замовника відповідно до розділу 5 цього Договору;

4.1.3. надати Замовнику облікові дані відповідно до розділу 5 цього Договору;

4.1.4. надавати Замовнику інформацію про об'єкті відповідно до Тарифного плану (Тарифними планами) і умовами цього Договору;

4.1.5. повідомляти Замовника про плановані технічних перервах в роботі сервера шляхом розміщення відповідної інформації на сайті Виконавця;

4.1.6. повідомляти Замовника про припинення (розірвання, закінчення терміну дії) Договору між Виконавцем і оператором мобільного зв'язку, а також про випадки призупинення (припинення) надання послуг оператором мобільного зв'язку;

4.1.7. за заявою Замовника при подальшій реєстрації Обладнання надати Замовнику в користування SIM-карту, необхідну для з'єднання Обладнання з GSM-мережею.

4.1.8. зберігати дані / інформацію GPS моніторингу з Обладнання Замовника з використанням систем і технічних засобів Виконавця і надавати їх на вимогу Замовника за період не більше ніж останні 6 (шість) місяців з моменту надходження такого запиту. Під час отримання запиту від Замовника і за додаткову плату термін зберігання даних / інформації GPS моніторингу може бути збільшений.
4.2. Замовник зобов'язується:

4.2.1. оплачувати Послуги відповідно до умов цього Договору;

4.2.2. надавати Виконавцю (його спеціально уповноваженим представникам) необхідну допомогу при виконанні ним своїх зобов'язань, надавати необхідні для надання Послуг відомості і інформацію, документацію, в тому числі технічну документацію на транспортний засіб (технічний паспорт, керівництво з експлуатації тощо), давати відповідні пояснення;

4.2.3. регулярно відслідковувати зміни, пов'язані з реалізацією цього Договору, на сайті Виконавця;

4.2.4. в разі розірвання цього Договору, повернути на підставі акту прийому-передачі передані Виконавцем SIM-карти;

4.2.5. не пізніше 24 (двадцяти чотирьох) годин c моменту виявлення повідомити Виконавцю про втрату, крадіжку, зникнення SIM-карти, переданої Замовнику Виконавцем за цим Договором;

4.2.6. передати Виконавцю SIM-карту, надану Замовнику Виконавцем за цим договором, в разі припинення (розірвання) цього Договору, а також договору між Виконавцем і оператором мобільного зв'язку не пізніше 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з моменту настання відповідної обставини.

4.3. Замовнику забороняється:

4.3.1. розголошувати облікові дані;

4.3.2. використовувати надані Послуги та інформацію для незаконних цілей або з іншим порушенням законодавства України;

4.3.3. змінювати, копіювати, замінювати програмне забезпечення SIM-карти, переданої Замовнику Виконавцем за цим Договором;

4.3.4. використовувати SIM-карту, передану Замовнику Виконавцем за цим Договором, не в цілях, пов'язаних з експлуатацією устаткування і (або) його призначенням, зазначеним у керівництві з експлуатації, технічної та іншої документації;

4.3.5. передавати в користування третім особам SIM-карту, надану Замовнику Виконавцем за цим Договором.

4.4. Замовник має право:

4.4.1. вимагати від Виконавця належного надання Послуг;

4.4.2. частково або повністю відмовитися від надання Послуг відповідно до розділу 9 цього Договору;

4.4.3. розірвати цей Договір у разі:

4.4.3.1. невиконання або неналежного виконання Виконавцем своїх зобов'язань з надання Послуг в рамках цього Договору;

4.4.3.2. незгоди з внесеними Виконавцем змінами та / або доповненнями до цього Договору.

5. СТВОРЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ЗАПИСИ, РЕЄСТРАЦІЯ ОБЛАДНАННЯ, НАДАННЯ облікових ДАНИХ, ЗМІНА ТАРИФНОГО ПЛАНУ

5.1. Виконавець створює обліковий запис і реєструє в ній Обладнання Замовника не пізніше 5 (п'яти) робочих днів після надання Замовником в розпорядження Виконавця необхідної інформації для створення облікового запису.

5.2. Виконавець надає Замовнику облікові дані не пізніше 5 (п'яти) робочих днів після реєстрації в обліковому записі Обладнання по електронній пошті на адресу електронної пошти Замовника, зазначену в цьому Договорі.

5.3. Доступ до облікового запису надається Замовнику не пізніше 00:00 годин дня, наступного за днем ​​надання Замовнику облікових даних.
5.4. У разі ненадходження на розрахунковий рахунок Виконавця грошових коштів в рахунок оплати Послуг за попередньо обумовлений період надання Послуг Виконавець до повного погашення заборгованості призупиняє надання Послуг в частині доступу Замовника до свого облікового запису. Після закінчення 15 календарних днів від моменту призупинення надання Послуг і при відсутності оплати обліковий запис Замовника анулюється і збір і передача даних про об'єкти припиняється. У разі анулювання облікового запису її відновлення здійснюється на підставі заяви Замовника за додаткову плату за погодженням між сторонами.

6. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ З МОНІТОРИНГУ

6.1. Період користування послугами з моніторингу щодо відповідного Обладнання починається з моменту надання Замовнику Виконавцем облікових даних.

6.2. Виконавець надає Замовнику послуги з моніторингу протягом оплаченого періоду цілодобово з можливими технічними перервами і звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором у разі, якщо таке невиконання або неналежне виконання пов'язані з такими технічними перервами. Перерви у наданні послуг з моніторингу обумовлюються дією або бездіяльністю третіх осіб і (або) непрацездатністю транспортно-інформаційних каналів, що перебувають за межами власних ресурсів Виконавця або на функціонування яких він не має можливості впливати; необхідним ремонтом і (або) заміною обладнання і програмного забезпечення Виконавця (в тому числі по аварійним обставинам), викликаних необхідністю підтримки працездатності або вдосконалення програмно-технічних засобів Виконавця.

7. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

7.1. Вартість Послуг з моніторингу та технічної підтримки, що надаються в рамках цього Договору, визначається виходячи з обсягу, характеру та тривалості замовлених Замовником Послуг згідно із затвердженими Виконавцем надані послуги цін (Тарифним планам), який впливає в момент виставлення вимоги про оплату замовлених Послуг. Вимоги про оплату виставляються окремо в залежності від виду замовляються Послуг.

7.2. Прейскуранти цін, що діяли безпосередньо в момент виставлення вимоги про оплату замовлених Послуг з моніторингу та технічної підтримки, є невід'ємною частиною цього Договору.

7.3. Вартість оплачених Послуг не змінюється протягом періоду, за який Замовник справив попередню оплату.

7.4. Послуги оплачуються Замовником будь-яким з наступних узгодженим між Сторонами способом:

а) послуги оплачуються Замовником на умовах 100% -ої передоплати на підставі рахунку-фактури, що виставляється Виконавцем за попередньо обумовлений період надання послуг, безпосередньо до початку такого періоду.

б) на умовах 100% -ої оплати не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту підписання Акту здачі-приймання наданих Послуг.

7.5. Оплата замовлених Послуг без отримання від Виконавця підтвердження про можливість надання Послуг (за допомогою виставлення вимоги про оплату замовлених Послуг) не допускається.

7.6. Замовник здійснює оплату замовлених Послуг за допомогою платіжної системи LIQPAY підключену до аккаунту абонента.

8. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ПОСЛУГ

8.1. Надання Послуг в рамках цього Договору підтверджується Актом прийому-передачі послуг (далі - Акт), який направляється Виконавцем Замовнику протягом сорока календарних днів з моменту початку надання Послуг із зазначенням в Акті періоду, протягом якого Замовнику виявляються Послуги.

8.2. Замовник беззастережно погоджується з тим, що якщо він протягом семи календарних днів з моменту отримання Акту не заявить будь-яких письмових претензій по наданим Виконавцем Послуг, то це буде розглядатися як однозначну згоду Замовника з тим, що Послуги надані Виконавцем своєчасно, в повному обсязі і належним чином.

8.3. Замовник, який не пред'явив претензій по наданим послугам відповідно до п.8.2. цього Договору, зобов'язаний протягом семи календарних днів з моменту отримання Акту підписати його і направити Виконавцю. Якщо протягом тридцяти календарних днів після направлення Замовнику Акту Виконавець не отримає від Замовника письмових претензій, висланих з дотриманням терміну, зазначеного в п.8.2. цього Договору, або підписаного Акту, Виконавець має право одноосібно скласти Акт.

9. ВІДМОВА ЗАМОВНИКА ВІД ПОСЛУГ

9.1. Часткова або повна відмова Замовника від Послуг у зв'язку з сезонним простоєм транспорту, аварією, довгим ремонтом техніки Замовника реєструється в особистому кабінеті за адресою https://vipgps.org на підставі оформлення заявки Замовником, що містить марку і модель, реєстраційний номер транспорту, приблизний термін . Виконавець припиняє надання Послуг, частково або в повному обсязі, з першого робочого дня, наступного за днем ​​отримання Виконавцем такого повідомлення. За припинення надання Послуг оплата не стягується.

9.2. Відновлення Послуг за отриманим повідомленням згідно п. 9.1. Виконавцем проводиться на підставі письмового повідомлення Замовником, що містить марку і модель, реєстраційний номер транспорту і підпис Замовника. За відновлення Послуг після припинення стягується плата в розмірі 50% від вартості встановленого тарифного плану на поновлюване транспортний засіб Замовника. Виконавець відновлює надання Послуг протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання такого повідомлення.

9.3. За період часткового або повного припинення надання Послуг доступ до онлайн-інформації по Об'єктам не провадиться. Після відновлення надання Послуг збір і передача даних відновлюються. При проведенні попередньої оплати за рахунком за період, в якому відбувається часткове або повне припинення надання Послуг, підсумкова вартість Послуг фіксується в акті прийому-передачі послуг.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

10.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором відповідно до законодавства України та цим Договором.

10.2. Замовник відповідає за всі несприятливі наслідки дій третіх осіб, здійснених ними з використанням облікового запису або наданої в ній інформації, в результаті отримання третіми особами доступу до облікового запису за обставинами, за які замовник відповідає, в тому числі при розголошенні Замовником облікових даних.

10.3. Виконавець не несе відповідальності за збитки будь-якого роду, понесений Замовником через розголошення облікових даних або іншої інформації закритого характеру внаслідок несанкціонованого доступу третіх осіб до технічних або інформаційних ресурсів Замовника.

10.4. Виконавець несе відповідальність за дії третіх осіб, вчинені з використанням облікового запису або наданої в ній інформації, в результаті отримання ними доступу до облікового запису, тільки при наявності доведеною провини Виконавця в розголошенні облікових даних.

10.5. Виконавець не несе відповідальності за якість технічного забезпечення, функціонування і обслуговування засобів зв'язку (комунікації) Замовника та третіх осіб; за збої в доступі до облікового запису, що сталися з вини провайдерів телекомунікаційних послуг і постачальників використовуваного програмного забезпечення; а також не відповідає за умовами надання та оплати послуг зв'язку (комунікації) Замовника.

10.6. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником за перерви в роботі сервера, викликані обставинами, зазначеними в п. 6.2. цього Договору, або обставинами, що виникли не з вини або поза контролем Виконавця.

10.7. Сторона, яка допустила невиконання або неналежне виконання цього Договору, звільняється від відповідальності, якщо доведе, що належне виконання Договору було неможливо внаслідок непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов обставин.

10.8. Виконавець не несе відповідальності за невиконання своїх зобов'язань за цим Договором у разі навмисного виведення з ладу і / або відключення клієнтом Замовника або третіми особами пристрою, встановленого на мобільному об'єкті клієнта, в разі зриву роботи мережі, перебоїв в роботі супутників, що входять в структуру GPS.

10.9. У разі несплати або несвоєчасної оплати Замовником послуг Виконавця, Виконавець має право на свій розсуд вимагати від Замовника виплати пені в розмірі 0,5% від несплаченої вчасно суми за кожен день прострочення платежу.
10.10. У разі якщо в силу технічних особливостей комп'ютерних, комунікаційних та інших систем Замовника будь-які умови цього Договору виконати неможливо, то ці умови вважаються нечинними щодо предмета цього Договору і відповідальність за невиконання цих умов не настає.

11. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

11.1. Кожна зі сторін погодилася вважати весь обсяг інформації, переданої і переданої сторонами одна одній при укладенні цього Договору і в ході виконання зобов'язань, що виникають з даного Договору, конфіденційною інформацією іншого боку.

11.2. Кожна зі сторін приймає на себе зобов'язання ніякими способами не розголошувати (робити доступною будь-яким третім особам, крім наявності у даних осіб відповідних повноважень в силу прямої вказівки закону або в разі, коли інша сторона в письмовій формі дасть згоду на надання інформації, яка визначається відповідно до п. 11.1 цього Договору, третім особам) конфіденційну інформацію іншої сторони, до якої вона надійшла. Справжнє зобов'язання виконується сторонами в межах терміну дії цього Договору та протягом одного року після припинення дії Договору, якщо не буде обумовлено інше.

11.3. Кожна зі сторін зобов'язується відшкодувати іншій стороні в повному обсязі всі збитки, завдані останньою розголошенням її конфіденційної інформації в порушення пп. 11.1. і 11.2. справжньої угоди.

12. ОСОБЛИВІ УМОВИ

12.1. Робота обладнання, що має в своїй структурі GPS / GSM модуль, і всієї системи в цілому залежить від ряду факторів, що знаходяться поза контролем Виконавця.

12.2. Якість роботи системи моніторингу рухомих і стаціонарних об'єктів і, відповідно, якість виконання послуги моніторингу може в силу природних умов поширення радіохвиль погіршуватися, перериватися або супроводжуватися виникненням перешкод поблизу будівель, в тунелях, в підвалах і інших підземних спорудах, а також з-за локальних особливостей рельєфу і забудови, метеорологічних умов і інших причин.

12.3. Якість роботи системи моніторингу рухомих і стаціонарних об'єктів і виконання послуги моніторингу залежить від якості обладнання, зони покриття і роботи оператора GSM стільникового зв'язку, операторів місцевих провідних телефонних ліній, операторів міжнародного і міжміського зв'язку.

12.4. Якість роботи системи моніторингу рухомих і стаціонарних об'єктів і оперативність надання послуги моніторингу може бути обумовлена ​​справністю мережі Інтернет, безперебійною роботою супутників, що входять в систему GPS, за допомогою якої здійснюється визначення координат місця положення мобільного об'єкту.

13. ПОВІДОМЛЕННЯ І ПОВІДОМЛЕННЯ

13.1. Сторони домовляються, що беззастережно визнають юридичну силу текстів документів, отриманих по каналах зв'язку (електронної пошти) нарівні з документами, виконаними в простій письмовій формі на паперовому носії, за винятком випадків, коли оформлення документів на паперовому носії є обов'язковим в силу вимог цього Договору.

13.2. Сторони беззастережно погоджуються з тим, що все листування, повідомлення та повідомлення, отримані на адреси електронної пошти, зазначені в цьому Договорі як реквізити Сторін, вважаються доставленими адресату в належній формі.

13.3. Сторони зобов'язані своєчасно перевіряти кореспонденцію, що надходить на їх адреси електронної пошти.

13.4. Всі ризики, пов'язані з настанням несприятливих наслідків внаслідок недотримання вимог п.13.3 цього Договору, несе Сторона, яка допустила таке порушення.

14. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ЙОГО РОЗІРВАННЯ

14.1. Цей Договір діє протягом невизначеного терміну аж до його розірвання в порядку, передбаченому цим Договором.

14.2. Кожна зі сторін має право в будь-який час розірвати цей Договір шляхом односторонньої відмови від його виконання, письмово повідомивши іншу сторону про відмову не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до передбачуваної дати розірвання.

14.3. При наявності обставин, зазначених в пп. 4.3.1. - 4.3.5. цього Договору, Виконавець має право розірвати цей Договір шляхом односторонньої відмови від його виконання незалежно від терміну повідомлення, зазначеного в п. 14.3. справжньої угоди. Договір вважається розірваним з дати, зазначеної в направленому Замовнику письмове повідомлення Виконавця про відмову від Договору.

14.4. Замовник беззастережно погоджується з тим, що в разі розірвання цього Договору відповідно до п.14.4. цього Договору, він втрачає право вимагати від Виконавця повернення будь-яких сум, сплачених у рахунок оплати Послуг, навіть в разі, якщо термін дії даних Послуг ще не закінчено.

15. Порядок внесення змін і доповнень до ДОГОВІР

15.1. Зміни та / або доповнення до цього Договору вносяться в односторонньому порядку за рішенням Виконавця.

15.2. Зміни та / або доповнення, що вносяться Виконавцем в цей Договір за власною ініціативою, вступають в силу не раніше, ніж через п'ять календарних днів після їх затвердження.

15.3. Зміни та / або доповнення, що вносяться Виконавцем до цього Договору в зв'язку зі зміною законодавства, вступають в силу одночасно з набранням чинності змін до даних актах законодавства.

15.4. Текст змін та / або доповнень цього Договору, або його нова редакція доводиться Виконавцем до загального відома за допомогою розміщення (опублікування) відповідної інформації на офіційному сайті Виконавця за адресою: https://vipgps.org

15.5. Розміщення (опублікування) текстів змін і / або доповнень цього Договору, або його нової редакції на офіційному сайті Виконавця за адресою: https://vipgps.org проводиться Виконавцем в термін не пізніше, ніж за двадцять п'ять календарних днів до дати вступу в силу внесених змін і / або доповнень (за винятком випадку, передбаченого п.15.3 цього Договору).

15.6. У разі незгоди з внесеними змінами та / або доповненнями, Замовник має право розірвати цей Договір відповідно до п.4.5.2.2. справжньої угоди.

15.7. Повідомленням про розірвання цього Договору також визнається будь письмове повідомлення Замовника, складене на паперовому носії, про незгоду з внесеними змінами та / або доповненнями, або про неприєднання до нової редакції цього Договору, або про відмову дотримуватися його умови.

15.8. Сторони беззастережно погоджуються з тим, що мовчання (відсутність письмових повідомлень про розірвання цього Договору або про незгоду з окремими положеннями цього Договору, в тому числі зі зміною прейскуранта цін на Послуги) визнається згодою і приєднанням Замовника до нової редакції цього Договору.

16. Порядок вирішення спорів

16.1. Всі суперечки і розбіжності, пов'язані з цим Договором, Сторони зобов'язуються вирішувати шляхом переговоров.1

16.2. У разі якщо Сторонам не вдасться вирішити всі спірні питання в порядку, встановленому п.16.1 цього Договору, всі спори, що виникають з цього Договору, в тому числі пов'язані з його укладенням, зміною, розірванням, виконанням, недійсністю підлягають вирішенню в судовому порядку в суді відповідно до законодавства України.

17. Інші умови

17.1. Сторони беззастережно погоджуються з тим, що цей Договір укладено за адресою знаходження офісу Виконавця.

17.2 В разі якщо будь-яка з умов цього Договору втратить юридичну силу, буде визнано незаконним або буде виключено з цього Договору, то це не тягне недійсність інших умов цього Договору, які збережуть юридичну силу і є обов'язковими для виконання всіма Сторонами.

17.3. Всі питання, неврегульовані цим Договором, вирішуються відповідно до чинного законодавства України, а також локальними нормативними документами Виконавця за умови їх відповідності чинному законодавству України.

18. Реквізити сторін

18.1. Сторони беззастережно погоджуються під реквізитами Замовника вважати інформацію, зазначену їм при оформленні замовлення на надання Послуг.

18.2. Реквізити Виконавця:

Физична особа-підприємець Пучков Олександр Олександрович					
ЄДРПОУ 2715820915, тел. 0509293650					
Р/р UA753287040000026006054314391 в  Южное ГРУ ПРИВАТБАНК г.Одесса"					
МФО 328704					
ІПН 2715820915, номер свідоцтва  					
Не є платником податку на прибуток на загальних підставах					
Адреса м.Харків, вул. Новоалександрівська, буд. 54А, корп. 5, кв. 140